Privacy Policy

Stichting Promotie Zevenhuizen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Promotie Zevenhuizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De uitvoering van de jaarmarkt is door Stichting Promotie Zevenhuizen uitbesteed aan de Jaarmarkt Commissie. Als zodanig zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden of leveranciers

Persoonsgegevens van marktdeelnemers worden door de Jaarmarkt Commissie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het informeren van de deelnemers;
 • Communicatie over uitnodigingen;
 • Uitvoering geven aan inschrijving.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen inschrijving;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vragen we de volgende persoonsgegevens van u:

 • Bedrijfsnaam;
 • Naam contactpersoon;
 • Postadres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door de Jaarmarkt Commissie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen gegevens aan derden